Passend Onderwijs

Ondersteuningsteam (O-team) en Multidisciplinair Overleg (MDO)

Passend Onderwijs heeft als doel dat ieder kind de kans krijgt zich op de beste manier te ontwikkelen. Onderwijs wordt maatwerk voor zowel kinderen die (zeer) specifieke onderwijsbehoeften hebben als ook voor kinderen die zonder extra onderwijsondersteuning naar school gaan. Om dit maatwerk te leveren is een passend onderwijsaanbod nodig, wat gerealiseerd kan worden door de samenwerking tussen het reguliere onderwijs en andere ondersteunende instanties te intensiveren. Wanneer er sprake is van zorg rondom de ontwikkeling van het kind, dan bespreken ouders en school deze signalen met elkaar. Bij aanhoudende zorg bestaat de mogelijkheid om het kind te bespreken binnen het O-team en/ of een MDO. De specifieke hulpvragen worden tijdens het gezamenlijk overleg gedeeld, met als doel een afgestemd plan van aanpak te formuleren. Aan de ouders wordt schriftelijk toestemming gevraagd.

Het Ondersteuningsteam (O-team)

De samenstelling van het schoolondersteuningsteam is als volgt:

- een deskundige vanuit de speciale vormen van onderwijs (SBO of SO);
- een medewerker van het sociaal team van de gemeente;
- de schoolverpleegkundige (GGD);
- de intern begeleider(s);
- indien gewenst en op afroep de leerkracht en/ of de ouders van het kind die specifiek besproken wordt;

Zo nodig kunnen ook andere deskundigen bij het overleg uitgenodigd worden, zoals de schoolarts.
Via deze weg willen we ons voorstellen als de vaste leden van het ondersteuningsteam op de Dromedaris.

De belangrijkste taken van ons O-team:
- meedenken, adviseren en/ of doorverwijzen;
- besluiten om intern en/ of extern deskundigen in te schakelen, bijv. ter consultatie, voor diagnostiek en/ of een extern hulpverleningstraject;
- besluiten dat het wenselijk is om het kind binnen een MDO nader te bespreken, bijvoorbeeld om een ondersteuningsvraag neer te leggen voor aanvullend onderzoek, specifieke hulp, extra leermiddelen e.d.


Het streven is om samen met de ouders te komen tot passende vervolgstappen ten behoeve van het kind. Wanneer ouders niet bij een overleg van ons O-team aanwezig zijn, wordt de inhoud hiervan naderhand aan hen teruggekoppeld.

Het Multidisciplinair overleg (MDO)

Indien er meer deskundigheid nodig is, wordt een breder overleg (MDO) georganiseerd, waarbij verscheidene deskundigen kunnen worden uitgenodigd. Hierbij participeert de directie van de school als voorzitter. De ouders en de leerkracht van het kind worden altijd bij dit overleg uitgenodigd. Daarnaast kunnen er deskundigen gevraagd worden om aan te schuiven, bijv. een (GZ-) psycholoog, dyslexiebehandelaar, logopedist of fysiotherapeut. Centraal staat het zoeken naar een passend zorgaanbod. Een belangrijk streven is om de positie van het kind in de klas, op school en binnen de thuissituatie te verbeteren. Waar nodig en mogelijk kunnen binnen ons samenwerkingsverband passende voorzieningen of arrangementen aangevraagd worden. De ouders zijn gedurende het hele proces gesprekspartners en medeverantwoordelijk voor het maken van plannen en de uitvoering van afspraken.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en/of de betrokken intern begeleider. In ons Jaarboek is meer over het O-team en MDO terug te lezen.

 

 

 

Kalender

Nieuws